clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
COMISIA METODICĂ

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Pentru predarea istoriei la scoala profesionala durata de 3 ani şi respectiv, de 4 ani (învăţământ special) se aplică OMEN Nr.3152/2014 si OMEN Nr.3218/2014. Ordinele cuprind indicatii privind programele ce se utilizează şi numărul de ore la clasă.

 • TOATE CONŢINUTURILE SUNT OBLIGATORII, dar profesorii pot insista în mod deosebit asupra temelor de istorie naţională.
 • La toate clasele profesionale este necesar să se administreze TESTE PREDICTIVE.
 • Predarea cunoştinţelor la aceste clase trebuie să aibă în vedere COMPETENŢELE stabilite în programele şcolare indicate.
 • Planificările pot urma modelele aflate pe siteul MEN www.edu.ro pentru clasele IX-X.
 • Este necesar să se insiste asupra evaluării permanente, deopotrivă, scrisă şi orală.
pdf_ico.gif Aplicarea curriculumului pentru învățământul profesional cu durata de doi ani (adresa 58771/2012)


pdf_ico.gif Foaie de parcurs -2012

pdf_ico.gif Recomandarea 15 (2001) privind Predarea istoriei în Europa în secolul 21
pdf_ico.gif Recomandarea CE 1283 (1996) privind istoria şi învăţarea istoriei în Europa
pdf_ico.gif Multiperspectivitatea şi rolul său şi în predarea istoriei

pdf_ico.gif Scrisoare metodică - Istorie 2011

pdf_ico.gif Portofoliul profesorului de istorie
pdf_ico.gif Fişa de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice a personalului didactic


INSPECŢIA ŞCOLARĂ

Inspecţia şcolară nu este un act punitiv; este un schimb de experienţă la clasă sau pe documente pentru eficientizarea activităţii didactice. Se va  urmări în mod deosebit:
 • Cunoaşterea programelor de istorie şi a manualelor de istorie;
 • Aplicarea metodele activ-participative utilizate la lecţie;
 • Lucrul cu sursele istorice;
 • Utilizarea mijloacelor moderne (de ex. lecţiile AEL);
 • Documentele şcolare (ex. proiectarea unităţilor de învățare, planificările calendaristice, portofoliul profesorului, documentele catedrei);
 • Utilizarea unei game variate de instrumente de evaluare;
 • Formarea continuă; îmbunătăţirea pregătirii metodice şi ştiinţifice (individual şi în colectivul de catedră);
 • Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în  cadrul programei şcolare;
 • Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de competenţe specifice;
 • Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate;
 • Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi;
 • Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării;
 • Este necesar să fie efectuate interasistenţe la nivelul catedrelor din unităţile de învăţământ.

file_warning.png Direcţii principale de pregătire a cadrlor didactice în anul şcolar 2012-2013:
 • Cunoaşterea DOCUMENTELOR LEGISLATIVE;
 • Cunoaşterea documentelor şcolare – Planurile – Cadru şi programele şcolare în vigoare;
 • Pregătirea de specialitate şi metodică - INTERASISTENŢE, COLABORAREA LA NIVELUL CATEDRELOR este FUNDAMENTALĂ;
 • Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor metodologice pentru istorie;
 • Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie;
 • Dotarea cabinetelor de istorie şi utilizarea programului AEL în predarea istoriei;

MENTORAT

pdf_ico.gif Adresa I.S.M.B. nr. 1079/02.02.2012 privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea stagiului prectic în vederea ocupării unei funcţii didactice.

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE

rar16_ico.jpg Modele planificări istorie - gimnaziu
rar16_ico.jpg Modele planificări Istorie - liceu filiera teoretică
rar16_ico.jpg Modele planificări Istorie - liceu filiera vocaţională
rar16_ico.jpg Modele planificări Istorie - liceu filiera tehnologică

warning.png Profesorii de istorie de la cursul gimnazial vor parcurge strict doar unităţile de conţinut prevăzute în programa revizuită. Planificările se alcătuiesc pe baza programei în uz şi nu pe baza manualului.

pdf_ico.gif Proiectul unităţii de învăţare

warning.png Lectura obligatorie la clasă. La toate clasele la care se predă istoria, în fiecare ora de istorie, este obligatoriu ca să se facă lectură – prin utilizarea a două-trei surse istorice. acestea vor fi citite de către elevi şi apoi analizate. se va insista asupra semnificaţiei termenilor şi proceselor istorice.

pdf_ico.gif Regulament de organizare şi funcţionare a cercurilor "Cultul eroilor"

GRADE DIDACTICE

pdf_ico.gif Adresa I.S.M.B. privind preînscrierea şi înscrierea la gradele didactice II şi I, respectiv definitivat
pdf_ico.gif Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I actualizată 01.12.2011
pdf_ico.gif Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ, obţinerea gradelor didactice II şi I la disciplina istorie - anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007 


pdf_ico.gif Raport sinteză pe tema: Formarea de competenţe: o necesitate pentru societatea secolului XXI?
pdf_ico.gif Josef Huber, Şapte teze privind educaţia cadrelor didactice şi scopul educaţiei